23 de julho de 2009

Stênio Andrade

Aula de Japonês

Assassino Acidentado
OKIMATARO ATIRO MASSARO MIAMOTO

Pobre Ladrão
TAMISHO PABURO SUMIU KOTUTU

Rico Agredido
TAKANOTA NAKASAKA MISHUTARU NOSSAKU

Mágico Médico
TIRAGATO DAKASAKA DOE EUKURO

Louco Porco
SHUTAKOKO NAKARA SOKAGA NAKAMA

Inteligente Bicha
KIKUKA BAKANA EDEO NOMATO

Veterinário Travesti
KURAGATO NAKASA SOKOME KUDEMASHO

Valente Romântico
TEBATO NAKARA NOKU TIAMO

Assaltante Corno
FUGIRO NAKOMBI KOMERU MIAMADA

0 Comentários:

Postar um comentário